MTÜ VÕSU KÜLASELTS PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Võsu Külaselts (edaspidi “Selts”).
1.2. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Lääne-Viru maakond, Haljala Vald, Võsu alevik, Jõe 9,   45501.
1.3. Selts on poliitiliselt sõltumatu eraõiguslik kasumit mittetaotlev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast.
1.4. Selts võib teha kõiki tehinguid ja muid õigustoiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. 
1.5. Seltsi ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

2. SELTSI EESMÄRK JA ÜLESANDED
2.1. Seltsi eesmärk on luua heal valitsemistaval ja läbipaistvusel põhinevad sihipärased tegevused Võsu kandi hoidmiseks ja edendamiseks; majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise taristu toetamiseks ning kandi elanike huvide esindamiseks ja kaitsmiseks.
2.2. Seltsi eesmärgist lähtuvalt võib Selts viia ellu järgmisi tegevusi:
2.2.1. heategevusliku tegevuse kaudu aleviku inimsõbraliku elukeskkonna ning traditsioonide alalhoidmine ja arendamine;
2.2.2. põhieesmärki taotlevate füüsiliste isikute tegevuse ühendamine ning omavahelise koostöö korraldamine ja arendamine;
2.2.3. piirkonna arenguprioriteetide määratlemine, arengukava koostamine ning selles kavandatud tegevuste elluviimine;
2.2.4. ettepanekute tegemine kohalikule omavalitsusele külakogukonna ja tema elukeskkonna küsimustes ning koostöö edendamine kohaliku omavalitsusega;
2.2.5. piirkonna arengule kaasaaitavate ürituste, kursuste, koolituste, infopäevade korraldamine ja vahendamine ning infovoldikute, trükiste ja digitaalsete materjalide ja teabeallikate väljaandmine;
2.2.6. säästva arengu, heakorra ja loodushoiu eeskirjade väljatöötamine ja põhimõtete realiseerimine;
2.2.7. igakülgse koostöö arendamine teiste sarnase eesmärgiga ühenduste ning organisatsioonidega Eestis ja teistes riikides;
2.2.8. seltsielu toetamine ja edendamine;
2.2.9. kultuuripärandi kaitsele kaasaaitamine;
2.2.10. uute vaba aja veetmise võimaluste loomine;
2.2.11. piirkonna turvalisusele kaasaaitamine;
2.2.12. piirkonna kultuurielu elavdamine;
2.2.13. Seltsi omatoodete ja -teenuste väljatöötamine ning nende pakkumine kohalikele ja külalistele;
2.2.14. Seltsi käsutuses oleva vara korrashoiu tagamine ja rentimine;
2.2.15. muu Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalikke vahendeid tagava majandustegevuse edendamine ning saadava tulu investeerimine küla arengusse;
2.2.16. muude Seltsi eesmärkidest tulenevate ülesannete täitmine.

3.   SELTSI TEGEVUSE PÕHIMÕTTED
3.1. Seltsi tegevuse põhimõteteks on kõik tegevused, mis arendavad piirkonda ja ei lähe põhikirjaga vastuollu. Selts võib luua töökohti ja teha teenustöid Seltsi tegevuskulude katteks.
3.2. Selts võib omada vara, oma sümboolikat ja pitsatit.
3.3. Selts astub vajadusel teiste ühenduste ja liitude liikmeks.

4. SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
4.1. Seltsi asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
4.2. Seltsi liikmeks võib olla juhatuse poolt vastuvõetud vähemalt 16 aasta vanune füüsiline isik või juriidiline isik, kes soovib arendada Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
4.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmist taotlev isik esitab Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse, millega kohustub täitma Seltsi põhikirja ja tasuma tähtajaks Seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu.
4.4. Liikmeks soovija kirjalik avaldus vaadatakse läbi avalduse esitamisele järgneval Seltsi juhatuse koosolekul. 
4.5. Seltsist väljaastumiseks esitab liige Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse, mis vaadatakse läbi avalduse esitamisele järgneval Seltsi juhatuse koosolekul.
4.6. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise otsustab juhatus lihthäälteenamusega. 
4.7. Seltsi juhatuse otsusel võib Seltsi liikme Seltsist välja arvata, kui liige: 
4.7.1. ei ole hiljemalt majandusaasta lõpuks tasunud Seltsi liikmemaksu;
4.7.2. on kahjustanud Seltsi mainet või vara ja rikkunud Seltsi põhikirja nõudeid;
4.7.3. on esitanud Seltsi liikmeks astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid;
4.7.4. ei ole viimase 2 aasta jooksul osalenud ühelgi Seltsi üldkoosolekul.
4.8. Seltsi liikmel on õigus osaleda juhatuse koosolekul oma väljaarvamise küsimuse arutamisel sõnaõigusega. Seltsi juhatuse koosoleku aeg tuleb väljaarvatavale liikmele kirjalikult teatavaks teha vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.
4.9. Seltsist väljaastunud või väljaarvatud liige on kohustatud likvideerima võlgnevused Seltsi ees. 
4.10. Liikme väljaastumise päevast alates lõpevad Seltsi liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.
4.11. Seltsi liikmelisus lõpeb automaatselt liikme surma korral või kui liige ei ole 2 aastat maksnud liikmemaksu.
4.12. Seltsi juriidilisest isikust liige arvatakse Seltsist välja tema likvideerimise korral.

5. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Seltsi liikmel on õigus: 
5.1.1. osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul;
5.1.2. valida ja olla valitud Seltsi juht- ja järelvalveorganitesse;
5.1.3. osaleda Seltsi tegevuses ja kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi;
5.1.4. esitada juhatusele ettepanekuid Seltsi tegevust puudutavates küsimustes;
5.1.5. saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta.
5.2. Seltsi liige on kohustatud:
5.2.1. osalema Seltsi üldkoosolekutel;
5.2.2. täitma Seltsi põhikirja ja Seltsi üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;
5.2.3. Seltsi organitesse valituna osalema aktiivselt Seltsi tegevuses; 
5.2.4. tasuma Seltsi liikmemaksu määratud tähtajaks;
5.2.5. teatama Seltsi juhatusele arvestuse pidamiseks ja info edastamiseks oma kontaktandmed. Kontaktandmete muutumisel teavitama juhatust sellest 1 kuu jooksul;
5.2.6. heastama Seltsi varale tekitatud kahju;
5.2.7. hoidma ja kaitsma Seltsi nime ja mainet.
5.3. Täiendavaid kohustusi võib Seltsi liikmetele panna vaid üldkoosoleku otsusega ja liikme nõusolekul.

6. ÜLDKOOSOLEK
6.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Igal Seltsi liikmel on üldkoosolekul 1 hääl.
6.2. Üldkoosoleku pädevuses on:
6.2.1. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
6.2.2. põhikirja muutmine;
6.2.3. juhatuse liikmete tasustamise korra kehtestamine;
6.2.4. muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine ja tagasikutsumine;
6.2.5. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra ning tähtaja määramine;
6.2.6. majandusaasta aruande kinnitamine;
6.2.7. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusseadustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
6.2.8. juhatuse liikmega tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine;
6.2.9. nõusoleku andmine tehingute sooritamiseks, mille väärtus on 10 000 eurot ja rohkem;
6.2.10. vaide korral Seltsi liikme väljaarvamisega seonduvate küsimuste otsustamine;
6.2.11. Seltsi liikmetele täiendavate kohustuste panemine;
6.2.12. muude küsimuste otsustamine, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud Seltsi teiste organite pädevusse.

7. ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TINGIMUSED JA KORD
7.1. Üldkoosolek toimub vähemalt 1 kord majandusaasta jooksul. 
7.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
7.2.1. aastaaruande kinnitamiseks;
7.2.2. juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest;
7.2.3. muudel juhtudel, kui see on Seltsi huvides vajalik.
7.3. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus vähemalt 2 nädalat enne selle toimumise päeva igale Seltsi liikmele kirjalikult või e-postiga teate, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord. 
7.4. Enne üldkoosoleku algust tagab juhatus üldkoosolekul osalejate registreerimise.
7.5. Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees või tema ülesandeid täitev juhatuse liige.
7.6. Üldkoosolekul osalemise õigus on vaid Seltsi liikmetel, v.a. juhul, kui üldkoosolek otsustab teisiti. Sõna- ja hääletamisõigus on üldkoosolekul vaid Seltsi liikmetel. 
7.7. Seltsi liiget võib volituse alusel esindada üksnes teine sama Seltsi liige. Volituse alusel esindatavate liikmete arv ei ole piiratud. 
7.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest või nende esindajatest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenutest või nende esindajatest.
7.9. Juhul, kui üldkoosolekul on esindatud vähem kui 1/10 Seltsi liikmetest, kutsub juhatus kõige varem nädala ja kõige hiljem kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
7.10. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed. 
7.11. Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile Seltsi liikmetele, sealhulgas ka neile, kes üldkoosolekul ei osalenud. 

8. JUHATUS 
8.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab kolme kuni seitsme (3 – 7) liikmeline juhatus. 
8.2. Juhatuse liikmed valib Seltsi üldkoosolek Seltsi liikmete seast ametisse 4 aastaks. Valituks loetakse kandidaadid, kes said teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel valitakse juhatuse liige teises voorus, kus saab hääletada kahe võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel. 
8.3. Juhatus valib enda seast ametisse juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. Juhatus võib vajadusel otsustada juhatuse esimehe ülesannete täitmise korra.
8.4. Seltsi esindab kõikides õigustoimingutes juhatuse esimees üksinda või juhatuse poolt volitatud isik.
8.5. Juhatuse koosolek toimub vastavalt vajadusele. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või tema ülesandeid täitev juhatuse liige, kes tagab vajadusel koosoleku protokollimise.
8.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.  
8.7. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalevate juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
8.8. Juhatusel on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
8.9. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Seltsi poolt. 
8.10. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes Seltsi üldkoosoleku otsusega kohustuste olulisel määral täitmata jätmise, Seltsi maine olulise kahjustamise, võimetuse korral Seltsi juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. 
8.11. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamist lähtuvalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. 
8.12. Juhatuse ülesanded:
8.12.1. valmistab ette üldkoosolekuid;
8.12.2. kindlustab üldkoosoleku otsuste täitmise;
8.12.3. otsustab liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise vastavalt käesolevale põhikirjale;
8.12.4. korraldab Seltsi igapäevast tööd;
8.12.5. peab arvestust liikmete kohta;
8.12.6. kasutab ja käsutab Seltsi vara ja rahalisi vahendeid vastavalt üldkoosoleku otsusele;
8.12.7. otsustab muid Seltsi tegevusega seotuid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse;
8.12.8. annab oma tegevusest aru üldkoosolekule
8.13. Seltsi juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandatele isikutele välja arvatud vastavalt juhatuse vastavasisulisele otsusele. 

9. JÄRELVALVE
9.1. Seltsi üldkoosolek võib määrata audiitorkontrolli, revisjonikomisjoni või revidendi (edaspidi Järelvalveorgan), kelle ülesandeks on järelevalve Seltsi majandustegevuse ning vara ja vahendite seisundi üle.
9.2. Järelvalveorganiks ei või olla Seltsi juhatuse liige ega Seltsi raamatupidaja.
9.3. Järelvalveorgani võib nimetada ühekordse kontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.
9.4. Järelvalveorganil on õigus tutvuda kõigi Seltsi tegevust puudutavate materjalidega ning omada ligipääsu kogu Seltsi tegevust puudutavale infole.
9.5. Järelvalveorgan koostab raamatupidamiskontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab Seltsi üldkoosolekule. 

10. SELTSI MAJANDUSTEGEVUS JA SELTSI VARA
10.1. Selts peab raamatupidamise arvestust ja maksab õigusaktidega sätestatud korras makse.
10.2. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
10.3. Seltsi rahalised vahendid moodustuvad:
10.3.1. liikmemaksudest;
10.3.2. Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste teenuste osutamisest ja ürituste korraldamisest saadud tulust;
10.3.3. muust Seltsi majandustegevusest;
10.3.4. riigi- ja kohalike omavalitsuse eelarvetest saadavatest toetustest ja eraldistest ning fondidest;
10.3.5. riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt lepinguga üleantavast varast;
10.3.6. kodu- ja välisriikide füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest ning sponsorlusest;
10.3.7. muudest seadusega lubatud laekumistest.

11. PÕHIKIRJA MUUTMINE JA TÄIENDAMINE
11.1. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 otsustusvõimelisel üldkoosolekul osalevatest Seltsi liikmetest. Põhikirjaga ettenähtud Seltsi eesmärgi muutmiseks on vaja vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
11.2. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise algataja edastab vastavad kirjalikud ettepanekud Seltsi liikmetele vähemalt 1 kuu enne üldkoosoleku kokkukutsumist.

12. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE
12.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
12.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 
12.3. Seltsi tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek, lõpetamise otsuse poolt peab olema üle 2/3 osalenud või esindatud liikmetest.
12.4. Seltsi likvideerimisel jagatakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud Seltsi vara vastavalt üldkoosoleku otsusele Seltsi liikmete vahel või sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri on kinnitatud Mittetulundusühing Võsu Külaselts asutamislepinguga 20. oktoobril 2019. a.